Kamu İş İlanları

Sanayi ve Teknoloji bakanlığın Alım Şartlarını Duyurdu..

DOKAP İdaresine temizlik personeli ve mühendis alımı...

sanayi ve teknoloji bakanlığına bağlı DOKAP kalkınma idaresinde 657 memur kadrosunda alım için ilan yayınlandı.

Sanayi ve Teknoloji bakanlığın Alım Şartlarını Duyurdu..

aranan nitelikler nelerdir ?

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli
ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre
“Yazılı ve/veya sözlü
sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıdaki tabloda
pozisyon ve nitelikleri belirtilen 2 (iki) Mühendis ve 5 (beş) Destek Personeli olmak üzere toplam
7 (yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru genel şartları nelerdir ?

I. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde (A) bendinde belirtilen
genel şartları taşımak.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak,
askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak
kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

3) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4) Tüm pozisyonlar için ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubundan;
a) Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş),
b) Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış
olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak
sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek.

detaylar devam ediyor..

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri
durumu bulunmamak.

6) Güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

7) Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli
olarak çalışmıyor olmak.

8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda
bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne
uygun olmak.

10) Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine
başvurabilecek olup birden fazla pozisyona yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya
zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

11) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

DAHA FAZLA DETAY İÇİN İLAN VERENİN SAYFASINI ZİYARET EDİN..

Alp Havacılık İş Başvurusu

Tekfen İş İlanları ve İş Başvurusu

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu